محققان برای خنک کردن دستگاه‌های الکترونیکی از مس به عنوان ماده اصلی استفاده کرده‌اند که نسبت به سایر مواد قابل استفاده، ارزان‌تر است. سپس تمام سطح پخش‌کننده‌های گرمایی به صورت کامل توسط مس پوشیده می‌شود. در واقع هیچ منطقه حرارتی از آن‌ها نباید بدون پوشش باقی بماند.

رویکردهای خنک‌کنندگی فعلی سه مشکل اساسی دارند. اول اینکه گران هستند و توسعه آن‌ها تقریبا دشوار است. در این رابطه به پخش‌کننده‌هایی گرمایی ساخته شده از الماس اشاره شده که مشخصا بسیار گران هستند.

مورد دوم اینکه در اکثر رویکردهای موجود، مکانیسم خنک‌کننده در موقعیت نامناسبی قرار گرفته، که با این وجود، به اندازه رویکرد فعلی موثر نیستند.

برای مورد سوم توضیح داده شده که پخش‌کننده‌های گرمایی فعلی را نمی‌توان مستقیما روی سطح دستگاه‌های الکترونیکی نصب کرد. در واقع برای نصب آن‌ها روی دستگاه‌های الکتریکی، باید از «مواد رابط حرارتی» استفاده کرد. به گفته محققان، این ماده روی عملکرد حرارتی دستگاه تاثیر منفی می‌گذارد. همچنین حذف هیت سینک و رابط حرارتی باعث می‌شود تا نوآوری جدید بسیار کوچکتر از نمونه‌های فعلی باشد که این موضوع می‌تواند برای تولیدکنندگان مورد توجه قرار بگیرد.