برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

What is an Access Control List ACL

Access Control List (ACL) چیست

/what-is-an-access-control-list-acl

لیست کنترل دسترسی “ACL” تابعی است که ترافیک ورودی و خروجی را نظارت می کند و آن را با مجموعه ای از عبارات تعریف شده مقایسه می کند تا در نهایت امکان Permit و یا Deny را مشخص کند.