برای مشاوره تخصصی خرید تجهیزات با ما تماس بگیرید

Can computers learn common sense

آیا کامپیوترها می‌توانند عقل سلیم را بیاموزند

/can-computers-learn-common-sense

برخی محققان می‌گویند که کامپیوترها تا زمانی که جسم و مغزی شبیه انسان‌ها نداشته‌ باشند، نمی‌توانند به درک منطقی دست یابند